Odhalená realita - Hlavní myšlenky z knihy Sethovy promluvy

Odhalená realita - Hlavní myšlenky z knihy Sethovy promluvy

Příspěvekod Petr » čtv 20. lis 2008 9:12:22

Odhalená realita

Hlavní myšlenky z knihy "Sethovy promluvy" od Jane Roberts.
Knihu napsala nefyzická osobnost "Seth" protřednictvím "mimosmyslového" vnímání (tranzu) autorky Jane Robertsové na pravidelných sezeních. Promluvy zapisoval její manžel těsnopisem a později převedl do knižní podoby. Jde o komunikaci mezi bytostmi z různých "dimenzí" - formami reality, z nichž smyslově můžeme zachytit pouze naši 3. hmotnou dimenzi. Kniha je přesným gramaticky a věcně neupravovaným záznamem promluv bytosti, která se nazvala Sethem. Mnohé myšlenky se často opakují a v knize jsou vsunuty i poznámky zapisujícího manžela autorky a různá osobní sdělení, proto je text někdy obtížně pochopitelný. Následující kapitoly obsahují "zhuštěné" hlavní myšlenky Setha, které jsou přehlednější, než text jednotlivých kapitol knihy a můžete tak uspíšit pochopení celé reality - probudit mysl.Vědomí

Vědomí je způsob vnímání různých dimenzí reality.
Vědomí člověka ve 3. dimenzi vytváří fyzickou realitu.
Nevědomí řídí všechny vnitřní funkce, informace nepřicházejí skrze smysly, ale jinou cestou. Jedná se o vnitřní vnímání reality. Zde se odehrává telepatie a jasnovidnost. Tato komunikace probíhá rychleji, než smyslová.
Vědomí (vlastní "já") je jen zlomkem naší identity spojené s různými rovinami reality - to je charakteristika multidimenzionální osobnosti.
Každý atom a molekula je nositelem vědomí, tedy i nerosty mají jistý druh vědomí.
Vědomím je formována každá hmota. Všechny stupně vědomí mají schopnost vnímat a tvořit.
Fyzická forma je jedna s iluzí, která se díky "egu" stává realitou. Fyzické smysly vnímají tedy iluze. Vnímat realitu je možné pouze "mimosmyslově". Ego nepřipouští vnímání jiné reality, než té "nejpohodlnější". Je třeba uvolnit prostor intuici a instinktům!
Schopnost měnit formu je vrozená vlastnost vědomí, liší se pouze stupněm dovednosti a realizace.
Neexistují žádné překážky nebo hranice, které by dělily dimenze. Jedinou bariérou jsou schopnosti vnímat a zpracovávat informace.
Ze své psychologické podstaty můžeme vytvořit jakoukoli osobnost, kterou pak můžeme rozvíjet podle jejích vlastností a vrozených hodnot. Je svobodná o může jít vlastní cestou.
Existuje daleko více druhů vědomí, než fyzických forem a každá má jinou strukturu vnímání, ale všechny přinášejí vnitřní poznání skutečnosti, která je skryta pod závojem iluzí a vytváří skutečnou realitu, ať už ji nazveme jakkoli.
Stejná svoboda je pro vás přirozená ve snu, často si vytváříte umělé snové prostředí, abyste vyzkoušeli své možnosti.
Fyzické smysly omezují vaši realitu na trojrozměrnou. Vaše vnímání pšak pracuje nezávisle na fyzických smyslech, které používá vaše tělo, aby mohlo fungovat ve hmotném prostředí.
Kdybyste mohli vnímat realitu bez iluzí, viděli byste tanec molekul a atomů, tvořících předměty, auru elektromagnetických struktur, které tvoří molekuly. To však neznamená, že fyzická realita je pouze klam, je pouze jedním ze způsobů vnímání, kterým se projevuje vědomí.

Multidimenzionální bytosti

Seth charakterizuje vlastnosti a možnosti multidimenzionálních bytostí.

Nefyzické vědomí neexistuje pouze v jedné dimenzi. Neexistuje jiná objektivní realita než ta, která je formována vědomím. Vědomí vždy vytváří hmotu, nikdy ne naopak.
Neznáme stále struktury, vytváříme různé obrazy, které nás obklopují. Nežijeme ve vesnicích nebo městech. Můžeme se ocitnout v jakémkoli čase naší historie. Měnící se formy nijak neruší ostatní multidimenzionální bytosti, ti je vnímají jako mé myšlenky nebo pocity.
Ve svém prostředí na sebe mohu vzít jakokoli podobu, která se mi zlíbí. Schopnost měnit formu je vrozená vlastnost vědomí. Vy dokážete vytvořit myšlenkovou formu např. ve snu, ale neuvědomujete si to.
Neznáme vaši časovou posloupnost. U nás vše probíhá v jednom okamžiku, souběžně.
Ze své psychologické celistvosti si můžeme vytvořit naprosto odlišnou osobnost, kterou můžeme rozvíjet podle jejích vlastností a stanovených hodnot. Tato osobnost je svébytná a může jít svou cestou.
Svými fyzickými smysly jste omezeni vnímat pouze materiální realitu. Pouze díky intuici a snům dokážete vnímat měnící se charakter svého vědomí. Každý člověk má i vnitřní smysly, které do jisté míry neustále využívá, i když si toho na hladině ega není vědom. Vnitřní vnímání pracuje nezávisle na fyzických smyslech.
Fyzický obraz světa je tedy pouze jedním z mnoha způsobů vnímání reality. (Pozn. editora: Každý člověk vnímá realitu odlišně, protože do celkového dojmu se zapojují i vnitřní smysly - pocity z viděného. Co je pro někoho krásné, je pro jiného ošklivé.)
V naší realitě jsme telepaticky propojeni, před ostatními nelze nic skrýt, i kdybychom se o to snažili. Neznamená to však, že jsme pro druhé jako otevřená kniha, existuje duševní etiketa, máme svobodu si své myšlenky vybírat, činíme tak s důkladností a vkusem.
Naše psychologická struktura nám umožňuje komunikovat více způsoby, než znáte. Bližší vztahy s jinými jsme schopni navázat na základě společných zkušeností z minulých životů. Tato zkušenost se však nepojí s časovým obdobím jako u vás, ale s naší minulou osobností.
Naše multidimenzionální existence má rovněž své cíle a poslání. Řešíme mnohé problémy. Jedná se o tvůrčí hru vědomí.
Trojrozměrná realita je důležité a nenahraditelné prostředí pro vnímání. Po smrti vaše osobnost nezmizí, ale přetrvá se svými vzpomínkami. Ve vaší realitě se máte možnost neustále vzdělávat a formovat své prostředí i emoce. Rovněž vaše tělo si vytváříte svými myšlenkami a emocemi. Jeho podoba odráží váš vnitřní stav. (Pozn. editora: Jak je známo z fyziognomie, papilárních linií, duhovky oka apod. lze vyčíst všechny informace o člověku, jako osobnosti. Viz např. kniha: Dr. Theron Dumont - Úplný systém psychických nauk)
Každá myšlenka a emoce má svoji vlastní jedinečnou elektromagnetickou frekvenci. Ta se mísí s ostatními podle odstínů své intenzity. Trojrozměrné objekty vznikají podobně jako obrazy. Nejste-li naladěni na takovou frekvenci, nebudete schopni vnímat fyzické objekty.
Elektromagnetické podněty přeměňujeme nevědomě ve fyzické předměty.
Svět jaký znáte, je pouze odrazem vnitřní reality. Kámen, hlávka salátu nebo pták se skládá v podstatě ze stejných základních složek. Prostředí je duchovní výtvor vědomí.
Žádná myšlenka nemizí, myšlenky a emoce jsou energie v jiné formě reality.

Reinkarnace

Každý jedinec si vybírá místo a čas své inkarnace. Každá inkarnace je jedinečná, osobnost se zde učí z vlastních skutků. Zkouší různé druhy chování, názorů a pozic, které ji mění a rozvíjejí.
Život je hra. Smysl hry musíte hledat sami v sobě. V současném životě nejste např. trestáni za skutky v životě minulém. Podmínky inkarnace jste si sami vybrali, jste autory "scénáře". Multidimenzionální osobnost realizuje v trojrozměrném světě část svého já. Tento tvůrčí akt by nebyl jinak možný. Ačkoli si to neuvědomujete, znáte přesně smysl své inkarnace. Čím více prostoru dáte své intuici a poznání svého já, tím svoji roli hrajete úspěšněji.
Různé životy vám nejsou "přidělovány", ale pramení z vašeho přesvědčení. Duše má absolutní svobodu projevu.
Některé osobnosti si své role naprosto dokonale uvědomují a ochotně je přijímají, protože vědí, že jim napomáhají k rozvoji.
Jak myšlenka formuje hmotu

Všechny předměty jsou pouze symboly zastupující realitu. Slova v knize neobsahují myšlenky, ale pouze přenášejí v dohodnuté formě (jazyk) myšlenky. Vyslovujete-li větu, na začátku možná nevíte, jak ji skončíte, vytváříte posloupnost symbolů k vyjádření své myšlenky.
Informace jsou neviditelné, tato kniha je pouze nosič informací v podobě papíru a barvy.
Ve stejném prostoru jako váš svět existují i další druhy vědomí. Vzájemně se nevnímáte, pouze za určitých okolností se tato vědomí mohou prolínat. V takovýchto bodech dochází k prolnutí realit.
Existují "koordinační body", kterými prochází energie z jedné reality do druhé, přeměňují energii na tvůrčí sílu a "subordinační body" sloužící k přeměně myšlenek a emocí na fyzickou hmotu. Tyto body lze "nabíjet" různou intenzitou. Jsou menší, než jakékoli vašimi vědci dosud objevené základní částice hmoty. Jsou to zdroje čisté energie, které je však nutné aktivovat. Tyto body nejsou fyzikálními metodami zjistitelné. Mohou být aktivovány např. emocemi. Pak se energie může promítnout do fyzického světa.
Každá subjektivní zkušenost jakéhokoli vědomí je ihned vyjádřena v elektromagnetických jednotkách energie. Jejich životnost závisí na intenzitě prvotního podnětu. Dosáhnou-li tyto jednotky dostatečně vysoké energie, automaticky aktivují subordinační body a mohou se projevit jako stavební jednotka fyzické hmoty.
Čím častější a silnější jsou vaše myšlenky, tím je větší pravděpodobnost, že se promění ve hmotu. (Pozn. editora: Je známo, že pod vlivem hypnózy se "materializují" jevy jako např. popáleniny dotykem studeného předmětu, chuťové vjemy apod. Stejnou příčinu má i jev stigmatizace. Materializace je známa, dokázal ji Kristus a nyní Sai Baba). Vaše myšlenky začínají tvořit již v době svého vzniku, myšlenky jsou plodné. Myslíte-li negativně, budete zaplaveni problémy a katastrofami. (Pozn.: To se může týkat i celých národů a světa jako celku!)
Koordinační body aktivují činnost atomů a molekul, podporují organizační tendence, slučovat se do složitých struktur. Mění energii a informaci na hmotný objekt.
Pochopení způsobu, jakým se myšlenka mění ve fyzickou hmotu by znamenala naprostý převrat vědy a techniky. Pokud však ignorujete duševní realitu skrytou za hmotou, nemůžete tento způsob využít.

Duše a způsob jejího vnímání

Duše není věc, kterou vlastníte, jste to vy, kdo vlastní vaše tělo. Duše je živá, citlivá a vnímavá, vytváří svět, který znáte. Duše je neustále ve stavu změny a rozvoje. Duše je kreativní, má motivaci a energii.
Většinou si duši představujete jako ego, a zapomínáte, že ego je jen nepatrná část celého vašeho "já".
Duše je to, co ve vás vnímá a tvoří. Vaše osobnost je pouze aspektem duše.
Jediným předpokladem pro intuitivní pochopení duše je touha dosáhnout jej. Pak můžete získat zkušenosti, jejichž důsledkem bude pravé poznání.
Takzvané mimosmyslové vnímání je základní způsob, kterým vnitřní "já" přijímá informace, odrážející pravou skutečnost. Celý svět je pouze myšlenka!
Vnímání duše není závislé na fyzických smyslech. Čas a prostor nehraje v mimosmyslovém vnímání roli. Duše nepotřebuje ke vnímání fyzické tělo.
Soustředěním velmi silné emoce můžete vytvořit astrální formu těla, kterou jsou schopni jiní lidé mimosmyslově vnímat. Fyzické tělo je pouze materializací této formy. Tato forma neopouští tělo ani na okamžik. (Pozn: při vymístění zůstává s tělem spojena "stříbrnou páskou"). Tato forma je dokonce vybavena i omezeným vědomím.
Ve spánku vědomí často opouští tělo. Jste schopni komunikovat s lidmi na jiné úrovni reality.


Spánek, sny a vědomí

Častější a kratší spánek přispívá k vyšší pozornosti a vědomí a k důkladnějšímu obnovení fyzické i duševní stránky osobnosti. Desetihodinový spánek je nezdravý, po probuzení se cítíte malátní.
Do jisté míry jste si svému tělu vsugerovali, že musí spát určitý počet hodin najednou. Přírozené je spát, když jste unaveni a bdít, když se probudíte, jak to dělají zvířata. Přestaňte tak pevně lpět na čase.
Více prospívá spánek v noci, kdy je ve vzduchu více prospěšných záporných iontů.
Pro nemocné osoby jsou nejkritičtější hodiny těsně před rozbřeskem. Vědomí bylo mimo tělo již dlouhou dobu a může mít problémy s návratem. Toto může být ztíženo ještě léky na spaní. Vědomí se během spánku vícekrát vrací, aby kontrolovalo tělo. V případě omámení těla je tento návrat ztížen.
Některé období bdělosti se blíží spánku. Pozornost je ztížena, hrozí nám nehody. To je však jen projev přirozených tělesných rytmů, které se snažíme obvykle potlačovat.
Dlouhý spánek je nutný pouze v případě, že se v těle nastřádalo velké množství toxických látek.
Vědomí během spánku neodpočívá, jenom je soustředěno na jinou realitu. Totéž se děje ve stavu tzv. "bezvědomí". (Pozn.:V bezvědomí zažíváte stejné prožitky, jako ve snu.)
Ve spánku se můžete pohybovat ve stejné dimenzi, jako po smrti. Zdá-li se vám ve snu, že letíte, vaše vědomí skutečně letí v astrálním těle. Ve snu můžete uplatnit zkušenosti z bdělého života, z prožitků ve snu si však obvykle mnoho nepamatujete. Ve snu můžete hovořit se zemřelými přáteli a příbuznými a navštěvovat svá oblíbená místa. Ve snu můžete řešit i "neřešitelné" problémy.
Ve spánku používáte své vnitřní smysly.


Zážitek smrti, posmrtný život, reinkarnace

Smrt neexistuje. Život je stav neustálé změny. To co považujete za smrt je jen ukončením činnosti těla ve hmotné dimenzi. Vaše vědomí není na těle závislé.
Smrt probíhá ve vašem těle nepřetržitě - buňky umírají a jsou nahrazovány novými. Vaše tělo se obnovuje každých 7 let. Tento proces probíhá tak hladce, že si ho vůbec neuvědomujete. Uvědomujete si jen stárnutí, kdy již nedochází k úplné obnově, ale zvyšuje se počet poškozených buněk.
Stařecká senilita je důsledkem toho, že některé části osobnosti již opouštějí tělo a přizpůsobují se novým okolnostem.
Velmi škodlivé je přesvědčení, že vědomí je produktem vašeho těla. Po smrti se ocitáte v neznámé formě, kterou však považujete stále za své tělo. K přechodu do jiného světa vám pak musí pomáhat průvodci. (Pozn. snad jste slyšeli pojem "bludné duše".)
Po smrti si neodpočinete. Poznáte své zemřelé příbuzné a přátele, známé z minulých životů, zhodnotíte svůj poslední život a začnete plánovat svůj budoucí.
Po smrti můžete vejít do různých dimenzí, v závislosti na vašich znalostech a zkušenostech. Pro "nezralé" entity existují školící střediska, kam vás průvodci zavedou. Jedinci na vyšším stupni vývoje již touto fází neprochází a jsou připraveni na další úkoly.
Po smrti získá vaše "jemnohmotné" tělo podobu, jakou si představíte. Obvykle je to vaše podoba z poslední inkarnace "v nejlepších letech". (Pozn:Děti, kteří zemřeli v kojeneckém věku nebo byl jejich život ukončen potratem si obvykle vybírají podobu odpovídající jejich hypotetické plánované dětské podobě.)
Z posmrtné reality můžete do jisté míry vnímat i hmotný svět. Existují však energetická pole, která tyto světy oddělují, proto obvykle nemůžete působit na hmotné předměty. (Pozn: existují však výjimky - viz poltergeist.)
Po smrti se můžete setkat s tím v co věříte. Jste-li přesvědčen o tom, že skončíte v pekle, budete tam podle vašich představ.
Existuje nekonečné množství možností, které nás čekají po smrti. Vše závisí na stupni našeho dosavadního rozvoje. Můžeme se rozhodnout pro další inkarnaci, simulovat alternativy minulého života, vstoupit do jiné dimenze. Naše rozhodnutí závidí na etapě "sebezpytování", reminiscence minulých životů. V další reinkarnaci budete chtít plánovitě řešit některý váš nedostatek. Vybíráte si místo a dobu zrození, můžete se vracet i do minulosti. Čas v této dimenzi neexistuje.
Sebevražedníci nemají vyměřen žádný trest. Problém, který nedokázali vyřešit v minulém životě, ze kterého unikli však musí řešit v následujících inkarnacích. Tempo pokroku a učení závisí jen na vás. Dogmatické názory jsou brzdou pokroku.
V určité rodině jste se narodili např. proto, abyste řešili vztahy se členy rodiny, které vznikly již v minulých inkarnacích. V různých životech zastáváte alternativně role protivníků - vyměňujete si role vítěze a poraženého, muže a ženy. Někdo mění pohlaví při každé reinkarnaci.
Reinkarnace je nástroj rozvoje osobnosti. Předurčení zde nehraje roli, je dán jen cíl. Každá osobnost musí projít ženskou i mužskou existencí, proto jsou v každém obsaženy prvky a zkušenosti obou pohlaví, jedna varianta je vždy skrytá a projevuje se v intuitivním rozhodování.
Reinkarnační zkušenosti se mohou odrážet ve snech. Vzpomínky na minulé životy mohou být časté, ale vy si je neuvědomujete, protože přicházejí např. ve formě intuice, fantazie apod.
Atomy tvořící buňky vyvíjejícího se plodu (novorozence) mají jisté vlastní vědomí (Pozn. Jsou nositeli informace nutné pro správný vývoj). Reinkarnovaná osobnost vstupuje do plodu za účelem kontroly, zda vývoj probíhá podle jejího záměru. Může to být již v okamžiku početí, ale není to nutné. Některé osobnosti navštěvují místo budoucího zrození již před početím, aby se seznámily s prostředím.
Nově inkarnované osobnost se postupně seznamuje s novými podmínkami. Proto děti tak dlouho spí. Etapa přizpůsobování trvá týdny až měsíce. Avšak i během dětských let mohou přetrvávat vzpomínky na minulé životy a jsou posíleny možnosti mimosmyslového vnímání.


Počátek existence - pojem Boha

Pokud přemýšlíte o Bohu, sami mu dáváte podobu. V multidimenzionálná realitě je takovéto pojetí Boha bezvýznamné. Do svých představ vždy promítáte lidská měřítka. Bůh je pouze myšlenka (Pozn.- prvotní informace) Neznáte dimenze, ze kterých tato myšlenka a energie pochází.
Bůh je stvořitel nejen fyzického vesmíru, ale nekonečných možností pravděpodobných dalších realit..
Znáte mnoho pověstí o stvoření světa, ale neexistuje žádný začátek ani konec. Je to omyl pramenící vaším špatným pochopením času. Čas není jednosměrný. Je to jen posloupnost dějových "okamžiků", při zachování přírodních zákonů.
Bůh neexistuje odděleně od fyzické reality, ale v jejím rámci a zárověň je součástí i jiných realit. Bůh je součástí všeho živého i neživého. Bůh ale není osobnost, jako vy. Boha však můžete za jistých okolností "zažít". Osobní kontakt s multidimenzionálním Bohem je poznání jednoty, vašeho spojení se vším bytím. Sdílíte základní vlastnost Boha, a to je tvořit.


Zaniklé civilizace na Zemi

Lidé (vědci) si vytvořili svůj obraz historie, jeskynním člověkem počínaje a současnou civilizací konče. Na Zemi však existovaly vyspělé civilizace již před miliony let. Byly 3 civilizační epochy ještě před bájnou Atlantídou, všechny byly technicky vyspělé a rozvinutější než vaše současná.
První civilizace přesídlila do jiných oblastí vesmíru. (Pozn. - podla Barbary Marciniak to jsou nynější Plejáďané.) Druhá civilizace obývala oblast nynější Afriky a Austrálie. Tato civilizace se snažila vyvinout v člověku pojistku proti násilnému jednání. Byla technologicky vyspělá a materiálně zcela soběstačná. Nebylo potřeba zabíjet kvůli přežití. K transportu však neužívala vozidla, ale ZVUK neslyšitelný lidským uchem! Pomocí zvuku budovali i jeskyně a tunely. (Pozn.: Tak je možno vysvětlit transport prvků všech megalitických staveb, jejichž stáří by bylo tedy možné posunout až na statisíce let! Jednalo se snad o infrazvuk?) Tato civilizace se nazývala Lumania.
Lumaniané byli fyzicky velmi slabí. Kolem své civilizace si vytvořili na ochranu energetické pole. (Pozn. Jsou snad megality součástí tohoto obraného systému?) Tato civilizace však fyzicky vymřela. Vitalita byla nízká právě z důvodu potlačování násilí, na které nedokázali fyzicky reagovat. Zbytky putovaly po světě jako kočovníci a památka na ně je obsažena v různých legendách. Civilizace Lumanianů skončila pravděpodobně v jeskyních systémech, kde byli chránění proti nepříznivým přírodním podmínkám. Jejich podzemní základy byly spojeny systémem tunelů.


Alternativní (pravděpodobné) systémy, možnosti duše

Duši lze popsat jako multidimenzionální nekonečnou aktivitu. Je to nekonečná tvůrčí činnost, která sama pro sebe vytváří nekonečné možnosti, ve kterých se uplatňuje a naplňuje. Každá duševní činnost otevírá nové dimenze reality. Všechny systémy reality jsou otevřené, existují souběžně a každý z nich podporuje všechny ostatní. Můžete existovat v mnoha "pravděpodobných" systémech reality, svou vůlí si volíte jeden z nich.
To, co považujete za inspiraci, bývá často myšlenka, kterou právě zažívá, ale nerealizuje jiná část vašeho já. Vy se na ni naladíte a uskutečníte ji. Myšlenky, které jste nerealizovali, může uskutečnit jiné vaše pravděpodobné já. Každé z vašich pravděpodobných já se považuje za vaše pravé já a pro každé z nich jste pouze dalším pravděpodobným já. Skrze vnitřní smysly si však všechna pravděpodobná já uvědomují, že jsou součástí jednoho celku.
Duše není produkt, ale proces! Rozvíjet vědomí znamená stále více si uvědomovat své další identity. Tato spojení se projevují v emocích a ve snech.
Největší platnost nemají události, které prožíváte fyzicky, ale ty, které jsou uskutečněny ve vašem neviditelném psychickém světe. Pro budoucí události připravujete půdu svými myšlenkami.
Čas, jak jej vnímáte neexistuje. Pravou podstatu času pochopíte tehdy, až porozumíte základnímu charakteru atomu, který lze jistým způsobem přirovnat k nepatrnému zlomku sekundy. Atom není stálý. Atom "bliká", rozsvěcuje se a zhasíná v určitém rytmu. Vaši vědci jej dokáží registrovat jen v určitém bodě tohoto rytmického pohybu, takže tvrdí, že atom je stále přítomný.
V určité fázi pohybu se atomy nepromítají do fyzické existence, ale objevují se v jiných systémech reality. V tom "okamžiku" se tam jeví také jako přítomné. Fyzicky orientované vědomí reaguje tedy pouze jen na jednu fázi existence atomů. Vibrace atomů jsou tak rychlé, že je nedokážete vnímat ani měřit.


Náboženský symbolismus, roviny vědomí
V náboženském smyslu je pokrok chápán jako pohyb vzhůru (do nebe), úpadek jako pohyb dolů (do pekla). Evoluce ja chápána jako jednosměrný rozvoj. Duše však ve skutečnosti stojí ve středu sebe sama a rozvíjí se všemi směry. Dobro i zlo jsou součástí jednoho celku. Vy se musíte rozhodnout pro jistý směr.
Cílem všech náboženství je přivést člověka do království poznání a porozumění, k vnitřnímu uvědomění, vedoucímu za hranice fyzického světa. Toto je známo již od nepaměti a předáváno ústním podáním šamanů a jiných náboženským vůdců. Ti. co pochopili vnitřní pravdy měli obvykle i mimořádné schopnosti ovládat hmotu.
Pro lepší pochopení podstaty běžnými lidmi byl vytvořen náboženský symbolismus - mytologie. Protože vykladači náboženství většinou žili v organizovaných společnostech, je pochopitelné, že symbolismus byl přizpůsoben této společnosti a zejména potřebám vládnoucí složky. Cílem všech vykladačů by mělo být, abyste porozuměli vaší multidimenzionální existenci. Naučit se přelaďovat své vědomí.
Vaše vědomí se neustále pohybuje. Pokud se soustředíte na nějakou činnost, např. četbu, nevnímáte události kolem sebe. Během nějaké fyzické činnosti dokážete v myšlenkách současně řešit zcela jiné problémy. Můžete dokonce upadnout do fantastického snění, ze kterého vás probere až nějaká fyzická nepříjemnost. Máte představivost. Duše si neustále vytváří nové druhy reality, aby je mohla zkoumat.
V hlubokém spánku si začnete vytvářet snový svět. Tento stav je pro fyzické tělo blahodárný, protože obnovuje jehi schopnosti. V další fázi tyto symbolické obrazy mizí a duše se ocitá uprostřed svých pocitů, tehdy začíná vnímat realitu svého poznání. Na vyšších rovinách již vědomí dokáže pracovat bez symbolů.
Ve snech řešíte nejvíce problémů.V období nejhlubšího spánku jsou symboly nejsilnější a mohou spojovat zdánlivě nesouvisející sny. Každá fyzická událost je vaší mysli zachycena jsko skupina symbolů. Vaše mysl je osobní banka symbolů. Pod jedním symbolem si vybavujete všechny podobné situace. Asociace tedy vychází z vaší osobní banky symbolů. Symboly fungují na stejném principu jako těsnopis.
Zvuk sám o sobě je také symbol. Nevyslovená myšlenka má také zvuk, který nevnímáte. Vaše myšlenky se v rámci jiné reality objevují jako živé objekty.


Další roviny vědomí

Obvykle si uvědomujete pouze základní "bdělé" vědomí. V jeho blízkosti však existuje další rovina vědomí, do které můžete lehce sklouznout, aniž byste si to uvědomili. Na této rovině pracujete s mimosmyslovým vnímáním, kdy můžete sledovat vědomí jiných těl a např. odhalovat jejich nemoci. (Pozn. - alfa hladina)
Na této rovině budete schopni vnímat své myšlenky stejně jako své orgány. Fyzické choroby vnímáte pohledem do svého těla. Můžete vstupovat do těla a nahradit poškozené části. Z této "sousední" roviny vědomí můžete pozorovat a ovlivňovat i duševní strukturu ostatních lidí.
Další rovina vědomí uchovává informace z minulosti a je obtížnější do ní vstoupit. V ještě hlubší rovině se odhalují vaše minulé inkarnace. Zkušený hypnotizér vám umožní tyto roviny vědomí navštívit a získané informace mnohdy vysvětlí vaše současné problémy.
V ještě hlubších rovinách vědomí jsou obsaženy informace o historii planety, vesmíru apod.
Jednotlivé roviny vědomí se vzájemně prolínají. V nejhlubší rovině vědomí je možné se napojit na vědomí jiných osobností. Znamená to možnost komunikace i s minulými a budoucími osobnostmi. (Pozn. - Za takovéhoto předpokladu by bylo možné, že člověk je jen "stroj", který "přehrává" vzorové situace z nejhlubší roviny vědomí. Situace si ovšem duše vybírá dle svobodné vůle.) Na této rovině vědomí je možná obousměrná komunikace. Zkrze Vesmír probíhá nepřetržitá komunikace. Informace získané z kterékoli hlubší roviny vědomí musí být následně interpretovány "bdělým" vědomím, aby zůstaly zachovány v paměti.
Každá rovina vědomí obsahuje vlastní energii, ale potřebuje navíc energii vnímatele, aby mohlo dojít k přenosu informací. Tato energie pochází z vašeho soustředění, vaší snahy. Pokud necháte svoji pozornost volně plynout, můžete upadnout do stavu, ve kterém jste schopni vnímat záblesky alternativní přítomnosti. Pokud se naučíte alternativnímu soustředění a získáte v něm jistou praxi, můžete vnímat různé fyzické formy z jiných rovin vědomí a času. Na jiných rovinách reality se události objevují mimo časový kontext. Styčné body událostí je vytahují z časového rámce.
Když vědomí přeskakuje z jedné roviny do druhé, tak si to neuvědomujete. Vaše myšlenky považujete za asociativní či intuitivní pochod. Zasnění nebo inspirace jsou branou do jiných rovin vědomí. V tom čase bývá obvykle bdělé vědomí v útlumu, jinak by se bránilo příjmu takovýchto informací. (Pozn. - Proto všechny praktické návody k dosažení jiných rovin vědomí nejprve navozují stav úplného uvolnění.)
Jste aktivní ve všech rovinách vědomí, i když si to neuvědomujete. Učíte se nejen v bdělém stavu, ale i ve snu. Vaše zkušenosti pocházejí rovněž z minulých a budoucích alternativních existencí. Tvůrčí a léčitelské schopnosti pocházejí výhradně z dalších rovin vědomí. Svůj rozvoj můžete sledovat na výsledcích vaší práce.
Zvířata mají různé stupně vědomí jako lidé. Jen je dokáží lépe používat než vy. O kvalitě zvířecí intuice a jejich schopnostech je zbytečné poučovat každého milovníka zvířat.


Závěrečné ponaučení

Současný "civilizovaný" člověk většinou ignoruje svou vnitřní realitu. Pokud chce dosáhnout vyššího poznání je nutné nejprve docílit vnitřní harmonii a vyrovnanost. Vnitřní poznání rozvíjí vaše ego. Člověk, který dosáhl vnitřního poznání (osvícení) se vymyká běžným normám. Má velkou mravní sílu a autoritu. Tyto osobnosti jsou určeny k tomu, aby nám ukazovaly správnou cestu. Jakmile se taková osobnost objeví, je intuitivně poznána a následována "připravenými". Vyvolení přebírají odpovědnost za vývoj civilizace.
Lze říci, že člověk se ztotožňuje s bohy, které si sám vytvořil. Nechápe charakter se své vlastní vynalézavosti. Řekneme-li "Bůh a člověk vytváří jeden druhého", nejsme daleko od pravdy. Vlastnosti bohů jsou člověku vrozené. Náboženství jsou jen pomůcky vytvořené za účelem odhalení pravé reality.
Proroci hovoří o druhém příchodu Krista. Objeví se, až budou všechna náboženství v krizi a jeho posláním bude učit pravdu, že jedinec je součástí veškerého bytí. Naučí lidi využívat vnitřní smysly, uvolňující proud spirituality.
Nastane nová éra Země, nikoli "zlatý věk", "ráj na Zemi" apod., ale svět moudrých a spravedlivých, ve kterém si každý člověk bude uvědomovat svůj vztah k Zemi a nevázanost na čas a prostor. Dojde k velkým změnám ve společenském a politickém uspořádání světa. Duševno se stane základem civilizace.
Není třeba vytvářet Boha, který by byl mimo váš svět, ani uvažovat o duši jako samostatné podstatě. Bůh je vaší nedílnou součástí, jeho energie formuje vaši identitu. Stejně tak je i duše vaší součástí. v širším smyslu zahrnuje všechny reinkarnační osobnosti. Každá část duše v sobě obsahuje i celek. (Pozn. Ejhle, opět holografický princip duše?) Všechny vaše reinkarnační osobnosti v ní existují současně, ale jen jedna je materializována ve vaší hmotné realitě. Vy automaticky připouštíte pouze jednu existenci, protože máte lineární myšlení.
Jedinci, kteří se naučí vnímat další roviny reality působí většinou na ostatní lidi jako podivíni. Může to být nespokojenost a odcizení s fyzickým světem, které vedou k otevření "vnitřních bran" a ostatním "já". Postupující poznání mění váš život a emocionální naladění osobnosti. Nikdy nepoznáte realitu, pokud nepoznáte sami sebe!

Zdroj: http://www.sweb.cz/jpavol/Sethovy_myslenky.htm http://www.sweb.cz/jpavol
Uživatelský avatar
Petr
Administrátor
 
Příspěvky: 2832
Registrován: čtv 08. kvě 2008 21:17:44
Bydliště: Brno / Praha
Poděkoval: 589
Poděkováno: 1282-krát v 716 příspěvcích

Re: Odhalená realita - Hlavní myšlenky z knihy Sethovy promluvy

Příspěvekod Motýlek » čtv 24. zář 2015 20:18:46

koho co vytváří koho co???
:koukam: :koukam: :koukam:
přijímám sebe sama
Uživatelský avatar
Motýlek
 
Příspěvky: 309
Registrován: ned 19. zář 2010 17:19:06
Poděkoval: 121
Poděkováno: 93-krát v 63 příspěvcích

Re: Odhalená realita - Hlavní myšlenky z knihy Sethovy promluvy

Příspěvekod adseo2016 » pát 15. led 2016 4:29:44

Vědomí je způsob vnímání různých dimenzí reality.
gclub
Uživatelský avatar
adseo2016
 
Příspěvky: 1
Registrován: pát 15. led 2016 4:27:58
Poděkoval: 0
Poděkováno: 0-krát v 0 příspěvku

Re: Odhalená realita - Hlavní myšlenky z knihy Sethovy promluvy

Příspěvekod armin » pát 15. led 2016 15:10:17

adseo2016 píše:Vědomí je způsob vnímání různých dimenzí reality.
gclub

Víš ještě o nějakém jiném způsobu vnímání různých dimenzí reality?
Uživatelský avatar
armin
 
Příspěvky: 1991
Registrován: pát 11. zář 2015 10:58:43
Poděkoval: 33
Poděkováno: 70-krát v 66 příspěvcích


Zpět na Seth

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron